Zgodnie z treścią § 50 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu:

1. W sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna skrupulatność.

2. Adwokat ma obowiązek poinformować klienta o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia (np. na podstawie czasu pracy).

3. Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Adwokat może zawrzeć umowę przewidującą dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy.

W związku z tym w Kancelarii obowiązują następujące warianty ustalania wynagrodzenia:

– wynagrodzenie w formie ryczałtu – w wysokości stałej kwoty płatnej miesięcznie;

– wynagrodzenie według stawki godzinowej – w wysokości stanowiącej iloczyn przepracowanych godzin oraz ustalonej stawki za godzinę;

– wynagrodzenie ustalane indywidualnie z klientem;

– wynagrodzenie ustalane indywidualnie z klientem, które może przewidywać dodatkowe honorarium za pozytywny wynik sprawy (success fee).

Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana z klientem, a jego wysokość jest związana z zakresem udzielonego pełnomocnictwa.